پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

مصطفی

نام خانوادگی

تقی زاده

نام مستعار

mostafa

بیوگرافی

بیوگرافی

پژوهشگر حوضه عدالت اجتماعی و برابری انسانی و زیست محیطی